THE BRAIN GAME

The ball is at your feet, it is under control, you are now in a position to decide what happens next  . Or are you? Have you looked up before you received the ball . Have you taken in any information as to what was happening around you on the pitch in the sequence of play that led to you receiving the ball? Do you know your next move? Do you know what you will do when you  complete your next move? Have you assessed your options and can you adjust to the game that is opening up around you ?

In other words do you have a solution to the question …

WHAT DO I DO NEXT ?

The Average player will concentrate on one step at a time. First focusing on the ball and then chosing a technique to control it . When the ball is under control they look up and then finally carry out an action. In other words the physical and mental side of the game  are treated and carried out separately .

A top player will MULTITASK….He will carry out the above actions in a  quicker more advanced and fluid  manner ,possessing a mental and physical dexterity , increased perception , a far better understanding of time and space while combining body movement ,ball control and decision making ie combining the mental and physical sides of his game.

98% of the game is played without the ball so there is ample time  for a player to use his perception skills –peripheral/ split vision. The training ground is  ideal  for introducing overload situations (small sided games or a simple technique drill) where the player has the possibility to get on the ball  regularly while the coach encourages him to constantly update the picture of what is happening around him. (This can also be done using visual aids such as coloured cones etc. more on this later)

The cognitive attributes  of a player is harder to  measure than the physiological aspects. If we as coaches understand and work with  the mental side of a players game then  we can help them become better and more effective decision makers,thus better players. Problem solving is the brains natural way of learning and the best way to learn is by participation in realistic enviroments ,that allow the players to learn safely ,WHERE THE BIG PICTURE CANNOT  BE SEPERATED FROM THE DETAILS.

Bollen är vid dina fötter,  den  är under kontroll,  du har nu  möjlighet att avgöra vad som händer härnäst. Eller har du? Har du tittat upp innan du fick bollen? Har du tagit in någon information om vad som händer runt omkring dig på planen i  spelsekvensen  som gav dig bollen? Vet du ditt nästa drag? Vet du vad du ska göra för att slutföra ditt nästa drag? Har du bedömt dina alternativ och  kan anpassa dig till spelet som öppnas upp runt dig?

Har du en lösning på  frågan …

VAD GÖR JAG NU?

Den genomsnittliga spelaren kommer att koncentreras på ett steg i taget. Att fokusera på bollen och sedan själv välja en teknik för att kontrollera den. När bollen är under kontroll tittar de upp och slutligen genomför en åtgärd. Med andra ord är den fysiska och mentala sidan av spelet behandlad och utförd separat.

En ELITSPELARE utför flera saker samtidigt …. Han kommer att utföra ovan nämnda åtgärder i en snabbare, mer avancerad och på ett mer  flytande sätt.Spelaren har en mental och fysisk smidighet, ökad perception, en mycket bättre förståelse av tid och rum samtidigt som den  kombinerar kroppsrörelse, bollkontroll och tar beslut . Det vill säga  kombinerar de mentala och fysiska sidorna av dennes spel.

98% av spelet spelas utan boll så det finns gott om tid för en spelare att använda sin  perifera / split vision. Träningen  är idealisk för att införa överbelastningssituationer (small sided games eller en enkel teknikövning) där spelaren har möjlighet att få  bollen regelbundet medan coachen uppmuntrar spelaren att ständigt uppdatera bilden av vad som händer runt omkring denne. (Detta kan också göras med hjälp av visuella hjälpmedel såsom  färgade koner  etc. Mer om detta senare)

De kognitiva egenskaperna hos en spelare är svårare att mäta än de fysiologiska aspekterna. Om vi som tränare förstår och arbetar med den mentala sidan hos  spelarna  så kan vi hjälpa dem att bli bättre och mer effektiva beslutsfattare, därmed bättre spelare. Problemlösning är hjärnans naturligta sätt att lära och det bästa sättet att lära sig är genom deltagande i realistiska och trygga miljöer , som gör att spelarna kan lära sig  på ett säkert sätt, DÄR DEN STORA BILDEN INTE KAN SEPERAS FRÅN DETALJERNA.

Advertisements

One thought on “THE BRAIN GAME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s